In dizze Corona-tieëd mit veuël aafgelaste vereenigingsaktiviteite is ’t zaak, dat vieër toch sjteevig in beweëging blieve. JCV Kaatbuurkes wilt vuur ’n echte oetdaaging zurge in ’t kader van ’t nog te viere 5×11-jubileum.

Doog mit an de Wandel-oetdaaging 5×11!!

Wat hilt dees Wandel-oetdaaging 5×11 in?
Vieër daage uch oet um in plaatsj van ’t loope van optochte of Hoafvaste-wandelinge minimaal 5×11 km (miee veuelvoude van 5 moage ooch) te wandele. Vuur alle duudelikheed: Dat hooft neet in 5 etappes van 11 km, mer in aafsjtande noa eige keuze; bis ’t oeteindelikke totaal 55 km bedruugt.

Wieniee?
Zonger Corona zoawe de Kaatbuurkes op zoaterdig 30 jannewaarie as. hun 5x11e jeugdprinseproklamaasie organizeere. Dat is ee prima moment um oos wandel-oetdaaging te sjtarte. Dieër kint t/m zondig 14 mieërt a.s. um 14.11oeër (Hoafvaste) wan-  dele um de 5×11 kilometer vol te maake. Dat zind presies 4×11 daag! (Individueel, per duo of mit de familie; lettend op de geldende Corona-vuursjrifte!)

Woeë?
De kilometers kinne geloope weëde in ’n umgeëving noa keuze.
Doavuur zind in oos sjoeëne Limburgse land genoog meugelikheede.

Km-registraasie
De kilometers weëde geregistreerd via ’t STRAVA-loop-programma.

STRAVA-toelichting (voor de duidelijkheid in het Nederlands):
1. Via de volgende link kom jij in onze besloten groep en kun jij de prestaties van iedereen zien:  www.strava.com/clubs/834512
2. Meld je individueel aan en maak een account aan met jouw voor- en achternaam
3. Let op, dat jij bij “Instellingen” instelt op “Openbaar”, zodat wij jouw data kunnen zien/volgen
4. Dien een verzoek in om lid te worden van Club JCV Kaatbuurkes door te klikken op de oranje balk
5. Nadat wij je hebben geaccepteerd, kun jij beginnen
6. Let erop, dat jij voordat jij start de sessie op “Wandelen” zet. Anders is jouw activiteit helaas niet zichtbaar in de 5×11-groep
7. Stuur uiteindelijk een e-mail met jouw naam naar harrie.pluijm@ziggo.nl zodat wij kunnen bijhouden wie er allemaal meedoen en wij jullie kunnen bereiken

Lieëvere die prestaasies, behalve sjpass en plezeer, nog get op?
Iekere geloape 5 km lieëvert n vroag op uuver de Kaatbuurkes. Vuur ieker 10 km boave d’r limiet van 5×11 is d’r nog ’n bonusvroag.  Die vroage ontvangt dieër noa aafloap van ’t wandelgedeelte; dus op 14 mieërt a.s. um 14.11 oeër. De antwoorde deene vervolges binne 5×11 minuute te weëde ingelieëverd. Op ’t eind van de oetdaaging wachte d’r leuke prieëskes en oorkondes op    de winnaar(s) van d’r vroage-serie.

Verder is d’r nog ’n attensie vuur de leukste foto van ongerweëg. Behalve ee prieëske is d’r ooch ‘n ongersjeiding van prinsepaar Jonas I en Fenna I vuur hem/heur, die ’t hoeëgste aantal kilometers PER DAAG en IN TOTAAL lupt.

D’r oetsjlaag weëd op 14 mieërt um 19.11 oeër via TEAM’s-Telefoon bekind gemaakt.

Tot sjlot ontvange ALLE deelnummers ’n leuke herinnering.

Wellich kin dees oetdaaging in ’t kommende sezoen leiden tot de vorming van inne zgn. “Club van 55”, deë de Kaatbuurkes zal sjteune biej de orga-  nizaasie van hun 5x11e jubileum. Mer doa-uuver later dit joar.

Al vast hieël veuël sjpass en plezeer; alles onger ’t bekende motto:

“Nieks sjunder wie Kunder !”